Candidatura 2015-2019

Candidatura 2015-2019

Un partit fet amb gent com tu

Un partit fet amb gent com tu

18 d’abr. 2012

Sollana ja té pressupostos per al 2012


El passat 8 de març s’aprovaren  els pressupostos municipals amb el vot favorable dels quatre components del Partit Popular, l’abstenció dels Independents i el Partit Socialista, i el vot desfavorable del BLOC. Així i tot, volem dir que els Independents no estem d’acord en la globalitat d’aquest pressupost. No obstant, degut a la greu situació de crisi i estat anímic de la població, decidírem que bloquejar els pressupostos no seria positiu per a Sollana, i per això la nostra abstenció als mateixos, presentant a la mateixa sessió de debat de pressupostos el nostre punt de vista i alternatives.

Entre altres aspectes, no estem d’acord en l’augment del 6% de la contribució urbana que serà efectiva en 2012, tampoc vegem bé l’incompliment de la promesa electoral estrella del PP de reduir el 50% del rebut de la “basura”, i que el pressupost siga una continuació del presentat per l’anterior equip de govern en el 2011. No es contemplen alternatives de millora per a la reducció de gastos en el consum de l’enllumenament públic (augmentant la partida en 17.000€ més), així com en l’enllumenament del camp de futbol (augmentat en 4.650€ aquest), l’increment tan significatiu en la partida de festes, que no contentant-se amb els diners assignats l’anterior any, s’augmenta en 27.000€; el servei de neteja de vies públiques també augmenta en 6.000€, etc... i per contra, reduixen la inversió on realment deuria d’augmentar-se, com per exemple, la reparació i manteniment de les vies públiques (1.500€ menys), parcs i jardins (4.000€ menys), reparació i manteniment de camins rurals (3.400€ menys), i bé sabeu tots les necessitats del poble de mantindre tant les vies públiques, els parcs i jardins i els camins.  A més a més i amb la crisi actual, a banda d’una inversió de 300.000€ de la Diputació exclusivament per a la gespa artificial del camp de futbol, el Partit Popular destina la totalitat del Pla Provincial d’Obres i Serveis (PPOS) també per al camp de futbol, amb una aportació de 64.000€ (i els carrers, camins del poble, parcs municipals i senyals de trànsit completament deteriorats).

Tampoc es contempla cap partida per a la creació d’una borsa de treball per a donar feina als parats de Sollana, i no es contempla cap reestructuració en el pressupost municipal en àrees concretes que puguen donar una idea de quina és l’estratègia del govern. Pensem que l’ajuntament de Sollana, per la seua grandària, es pot considerar de segona, però ara mateix els ingressos són de tercera, i no s’ha fet res per adequar-se a aquesta situació. En resum, no coneguem quina és l’estratègia de futur del govern per al nostre poble, és a dir, cap on es vol anar amb aquest pressupost, què és continuista amb el de l’anterior govern, i la seua estructura exactament la mateixa.

La majoria de comissions, excepte la d’Hisenda, estan paralitzades, al igual que els consells municipals i intermunicipals constituïts, on no es compta quasi per a res amb la resta de partits, donant la imatge d’un ajuntament unicolor i poc participatiu. Hem passat de tindre comissions mensuals a no tindre’n quasi.

Però els Independents hem donat una mostra de serenitat i serietat al deixar que el govern puga desenvolupar allò que ell ha estimat convenient per al poble. És a dir, per a que no es paralitze la gestió municipal encara que nosaltres creguem que no és la millor opció. Per últim volem comentar que hem fet saber al govern que no aprovarem cap modificació de crèdit a l’alça del pressupost aprovat, ja que qualsevol augment estaria totalment en contra de la nostra idea de reduir gastos en aquest moment de crisi.